حمیدرضا حاجی بابایی از حوزه انتخابیه همدان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرد.

حمیدرضا حاجی بابایی از حوزه انتخابیه همدان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرد.