جواد خیابانی نامزد مجلس شده است .

جواد خیابانی گزارشگر ورزشی که در آخرین مهلت، برای حضور در مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرد، گفت: «مطمئن باشید که در مجلس خوابم نمی برد.»