حمیدرضا عارف، فرزند محمدرضا عارف از یزد کاندیدای مجلس شد.

حمیدرضا عارف، فرزند محمدرضا عارف از یزد کاندیدای مجلس شد.