ظاهرا به سیدحسن خمینی گفته بودند که امتحان دهید و امتحان نداده اند بنابراین دیگر نمی توانند شرکت کنند.

در خبرهای تلگرامی آمده است :

رد صلاحیت سید حسن؟

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز گفت: ظاهرا به سیدحسن خمینی گفته بودند که امتحان دهید و امتحان نداده اند بنابراین دیگر نمی توانند شرکت کنند. در خصوص قرارگرفتن نام هاشمی رفسنجانی در لیست جامعتین مذاکره شده است اما هنوز تصمیمی گرفته نشده و وقتی رای دهند مشخص میشود که نظر غالب چیست.