وزیر نفت گفت: من به رئیس جمهور اصرار کردم که به جای من یک جوان را به عنوان وزیر معرفی کند و حتی یک نفر را پیشنهاد دادم…

بیشتر

بیشتر
آرشیو
آرشیو