دی ماه امسال تولید انواع خودرو به طور میانگین ۹.۵ درصد افزایش یافت.

در این مدت تولید انواع خودرو از 138 هزار و 80 دستگاه در دی ماه سال گذشته به 151 هزار و 179 دستگاه رسید.

تولید انواع سواری با رشد ۹.۲ درصدی همراه بوده و از 129 هزار و 743 دستگاه در دی ماه 1395 به 141 هزار و 720 دستگاه افزایش یافت.

تولید ون نیز در دی ماه امسال به 84 دستگاه رسید در حالیکه در مدت مشابه سال گذشته تولید این محصول در حد صفر بود.

دی ماه امسال تولید انواع وانت نیز شش درصد افزایش یافته و از 6468 دستگاه در دی ماه 1395 به 6855 دستگاه افزایش یافت.

تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس نیز با رشد ۳۹.۴ درصدی همراه بوده و از 104 دستگاه در دی ماه سال گذشته به 145 دستگاه رسید.

در این مدت تولید انواع اتوبوس نیز صعودی بوده و با رشد 20 درصدی از 134 دستگاه در دی ماه 1395 به 161 دستگاه افزایش یافت.

تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز با رشد ۳۵.۷ درصدی همراه بوده و از 1631 دستگاه در دی ماه سال گذشته به 2214 دستگاه رسید.