افزایش قیمت 370 میلیونی یک خودرو توسط نمایندگی! +عکس
افزایش قیمت عجیب bmw 330 توسط نمایندگی. 370 میلیون افزایش نسبت به خرداد ماه !!!