در کنفرانس امنیتی مونیخ؛

وزیر امور خارجه با بیان اینکه ما خواستار یک منطقه قوی هستیم گفت: ما نمی خواهیم در منطقه هژمون باشیم ؛ دوران هژمونی…

بیشتر

بیشتر
آرشیو
آرشیو