دونالد ترامپ، اولین سخنرانی سالانه در قامت رئیس جمهوری آمریکا را در کنگره ایراد کرد.

سخنرانی سالانه ترامپ در کنگره (عکس)
سخنرانی سالانه ترامپ در کنگره (عکس)
سخنرانی سالانه ترامپ در کنگره (عکس)
سخنرانی سالانه ترامپ در کنگره (عکس)
سخنرانی سالانه ترامپ در کنگره (عکس)
سخنرانی سالانه ترامپ در کنگره (عکس)
سخنرانی سالانه ترامپ در کنگره (عکس)
سخنرانی سالانه ترامپ در کنگره (عکس)
سخنرانی سالانه ترامپ در کنگره (عکس)
سخنرانی سالانه ترامپ در کنگره (عکس)
سخنرانی سالانه ترامپ در کنگره (عکس)
سخنرانی سالانه ترامپ در کنگره (عکس)
سخنرانی سالانه ترامپ در کنگره (عکس)
سخنرانی سالانه ترامپ در کنگره (عکس)
سخنرانی سالانه ترامپ در کنگره (عکس)

منبع: مهر