بر اثر وقوع طوفان مکونو در جنوب عمان 6 نفر کشته و دستکم 40 نفر ناپدید شدند.

تصاویر | طوفان مرگبار مکونو در جنوب عمان

تصاویر | طوفان مرگبار مکونو در جنوب عمان

تصاویر | طوفان مرگبار مکونو در جنوب عمان

تصاویر | طوفان مرگبار مکونو در جنوب عمان

تصاویر | طوفان مرگبار مکونو در جنوب عمان

تصاویر | طوفان مرگبار مکونو در جنوب عمان

تصاویر | طوفان مرگبار مکونو در جنوب عمان

تصاویر | طوفان مرگبار مکونو در جنوب عمان

تصاویر | طوفان مرگبار مکونو در جنوب عمان

تصاویر | طوفان مرگبار مکونو در جنوب عمان

تصاویر | طوفان مرگبار مکونو در جنوب عمان

تصاویر | طوفان مرگبار مکونو در جنوب عمان

تصاویر | طوفان مرگبار مکونو در جنوب عمان

تصاویر | طوفان مرگبار مکونو در جنوب عمان

تصاویر | طوفان مرگبار مکونو در جنوب عمان

عکس‌ها: thenational

61282