بر اساس یک سنت قدیمی به نام جشنواره ترانشومانسه، چوپان های اسپانیایی گوسفندان خود را به خیابان های مادرید آوردند.

رژه گوسفندان در خیابان های مادرید (عکس)
رژه گوسفندان در خیابان های مادرید (عکس)
رژه گوسفندان در خیابان های مادرید (عکس)
رژه گوسفندان در خیابان های مادرید (عکس)
رژه گوسفندان در خیابان های مادرید (عکس)
رژه گوسفندان در خیابان های مادرید (عکس)
رژه گوسفندان در خیابان های مادرید (عکس)
رژه گوسفندان در خیابان های مادرید (عکس)