از زنگنه خواسته شد به جای چین با کارخانه اسفراین قرارداد ببندد، اما وزیر گفت که این کارخانه صاحب ندارد

بیشتر

بیشتر
آرشیو
آرشیو