ناطق نوری به همسر آیت الله هاشمی اینگونه ادای احترام کرد.