بزرگمهر حسین پور این کاریکاتور را در صفحه اول روزنامه سازندگی منتشرکرد.