رئیس جمهور حسن روحانی در لباس سربازی؛ نفر دوم از سمت راست.