بیش از 1000 عکس و 25 فیلم به مسابقه عکاسی نیروی هوایی انگلیس ارسال شده که تعدادی از آنها به عنوان برنده انتخاب شدند. برنده اصلی این مسابقه با نظرخواهی از مردم در وب سایت RAF انتخاب خواهد شد.

تصاویر | برگزیدگان هیجان‌انگیزترین مسابقه عکاس

تصاویر | برگزیدگان هیجان‌انگیزترین مسابقه عکاس

تصاویر | برگزیدگان هیجان‌انگیزترین مسابقه عکاس

عکس برگزیده مسابقه عکاسی نیروی هوایی انگلیس

تصاویر | برگزیدگان هیجان‌انگیزترین مسابقه عکاس

تصاویر | برگزیدگان هیجان‌انگیزترین مسابقه عکاس

تصاویر | برگزیدگان هیجان‌انگیزترین مسابقه عکاس

تصاویر | برگزیدگان هیجان‌انگیزترین مسابقه عکاس

تصاویر | برگزیدگان هیجان‌انگیزترین مسابقه عکاس

تصاویر | برگزیدگان هیجان‌انگیزترین مسابقه عکاس

تصاویر | برگزیدگان هیجان‌انگیزترین مسابقه عکاس

عکس‌ها: theguardian
61282