این عکس در حاشیه نمایشگاه مطبوعات به ثبت رسیده است که کنایه به زنبیلی دارد که بقایی همراه خود به دادگاه برد.

زنبیل قرمز بقایی در نمایشگاه مطبوعات /عکس