برزو ارجمند با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: من و همسر با رفیق باحالم امید حاجیلی.