سارا صوفیانی و همسرش امیرحسین شریفی در روز تولد همسرش.