پریناز ایزدیار در جشن حافظ برنده بهترین بازگیر زن شده است.