نذری دادن «بهنوش طباطبایی» در ظهر عاشورا | عکس

نذری دادان بهنوش طباطبایی در ظهر عاشورا.