شهره سلطانی به دنبال خوشبختی

شهره سلطانی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: خوشبختی یعنی در کوچه پس کوچه های زندگی دستی رابگیری