آخرین خبر/ نگار جواهریان با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
در سینه هیچ نیست ؛
بجز آرزویِ تو
٢٢ دی ماه