صفحه اول روزنامه های امروز تحت تاثیر سانحه رانندگی که برای مهدی قائدی به وجود آمد، قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، روزنامه های ورزشی سه شنبه ۱۰ بهمن ۹۶ به شرح زیر می باشد:

پاشو « باشو » تیتر یک روز نامه های امروز (عکس) پاشو « باشو » تیتر یک روز نامه های امروز (عکس) پاشو « باشو » تیتر یک روز نامه های امروز (عکس) پاشو « باشو » تیتر یک روز نامه های امروز (عکس) پاشو « باشو » تیتر یک روز نامه های امروز (عکس) پاشو « باشو » تیتر یک روز نامه های امروز (عکس) پاشو « باشو » تیتر یک روز نامه های امروز (عکس)