دیدار افتتاحیه جام جهانی روسیه با برتری 5 بر صفر میزبان مقابل عربستان سعودی همراه بود.

جام جهانی 2018: گزارش تصویری بازی روسیه - عربستان

1

2

روس

جام جهانی 2018: گزارش تصویری بازی روسیه - عربستان

جام جهانی 2018: گزارش تصویری بازی روسیه - عربستان

جام جهانی 2018: گزارش تصویری بازی روسیه - عربستان

جام جهانی 2018: گزارش تصویری بازی روسیه - عربستان

جام جهانی 2018: گزارش تصویری بازی روسیه - عربستان

جام جهانی 2018: گزارش تصویری بازی روسیه - عربستان

جام جهانی 2018: گزارش تصویری بازی روسیه - عربستان

جام جهانی 2018: گزارش تصویری بازی روسیه - عربستان

روسیه7

جام جهانی 2018: گزارش تصویری بازی روسیه - عربستان

جام جهانی 2018: گزارش تصویری بازی روسیه - عربستان

جام جهانی 2018: گزارش تصویری بازی روسیه - عربستان

جام جهانی 2018: گزارش تصویری بازی روسیه - عربستان

جام جهانی 2018: گزارش تصویری بازی روسیه - عربستان