شب گذشته و بدنبال عارضه جسمی ، معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در بیمارستان بستری شد

محمد رضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای، وزارت ورزش و جوانان ایران به دنبال مشکل جسمی ناگهانی از شب گذشته در بیمارستان بستری است